KWEMERA CYANGWA KWANGA KUZUNGURA NI UBURENGANZIRA BW’UMUZUNGURA

KWEMERA CYANGWA KWANGA KUZUNGURA NI UBURENGANZIRA BW’UMUZUNGURA

 

Itegeko Nº 27/2016 ryo ku wa 08/07/2016 rigenga imicungire y’umutungo w’abashyingiranywe, impano n’izungura, riteganya uburenganzira bwo kwemera cyangwa kwanga kuzungura.

 

Ntawe uhatirwa kwemera kuzungura cyangwa gufata indagano yagenewe. Uzungura wese afite uburenganzira bwo kwemera cyangwa kwanga indagano. Kwemera izungura cyangwa indagano bikorwa ku mugaragaro. Iyo uzungura atagize icyo avuga kandi yaramenyeshejwe ko ari mu bazungura, bifatwa nk’aho yemeye kuzungura. Uwemeye kuzungura azungura umutungo n’imyenda by’uwapfuye 

 

Guhitamo kuzungura

Guhitamo kuzungura bikorwa mu gihe cy’amezi atandatu (6) abarwa uhereye ku itariki uzungura cyangwa uragwa yamenyesherejweho n’ushinzwe kwegeranya umutungo uzungurwa ko afite uburenganzira bwo kuzungura cyangwa ku munsi we ubwe yagaragajeho ko afite ubwo burenganzira: 

  • - Umuntu mukuru wambuwe ubushobozi we ahitirwamo n’umwishingizi we;
  • - Iyo umuntu apfuye atemeye cyangwa ngo yange kuzungura, bikorwa n’abamuzungura; 
  • - Uwemeye kuzungura wese agomba kuriha imyenda y’uwapfuye bigendanye n’uruhare agomba kubona ku mutungo uzungurwa;
  • - Uwishyuye umwenda wose ashobora gusaba urukiko ko hahamagazwa abazungura kugira ngo bishyure uruhare rwabo kuri uwo mwenda bityo asubizwe ibyo yatanze abishyurira.

 

Kwanga kuzungura

 

Kwanga kuzungura bigomba kugaragazwa kandi bigakorwa mu nyandiko mu buryo bukurikira. Icyakora, iyo uzungura atazi cyangwa adashobora kwandika, ashobora kuvuga mu magambo ko yanze kuzungura mu gihe cyagenwe.

 

Kwanga kuzungura bimenyeshwa abandi bazungura cyangwa bikamenyeshwa ushinzwe kwegeranya umutungo iyo hari uwagenwe imbere y’abatangabuhamya babiri.

 

Uzungura wanze kuzungura afatwa nk’aho atigeze ashyirwa mu bagomba kuzungura. Ntasabwa kwishyura imyenda ikurwa ku mutungo uzungurwa. 

 

Mu gusoza, ….

Uzungura cyangwa uwahawe indagano wemeye cyangwa wanze kuzungura ntashobora kwisubiraho iyo igihe cyo guhitamo cyarangiye, keretse iyo byabayeho hakoreshejwe uburiganya, ingufu cyangwa ibikangisho kandi bikaregerwa mu rukiko mu gihe cy’amezi cumi n’abiri (12) uhereye igihe ubwo buriganya, ingufu, cyangwa ibikangisho byarangiriye. Icyo gihe cy’amezi cumi n’abiri (12) gishobora kongerwa habonetse impamvu zigaragara kandi zifatika.